Lantbrukaren vår tids klimathjälte

Regenerativt jordbruk skapar ett fungerande kretslopp

Regenerativt jordbruk är ett annorlunda sätt att jobba med jorden. Det handlar om att stöda de naturliga processerna. Man sätter fokus på jordhälsa och biologi och att återskapa och bygga vitala ekosystem. I sin enkelhet handlar det om att skapa ett fungerande kretslopp där man ökar humushalten i odlingsmarken och håller alla näringsämnen i balans.

Tack vare mikroorganismer, bakterier, svampar och mykorrhiza, blir näringsämnena lättillgängliga för växterna som odlas och behovet av insatser är minimalt. På samma gång uppnår man fördelar som ökad biodiversitet, kolbindning och bättre bördighet. Det handlar om ett holistiskt synsätt på jordbruket där man eftersträvar ekonomisk, miljömässig och agronomisk vinning.

Precisionsodlingens möjligheter

Så kallad Agtech ökar precision i jordbruket. Med termen syftar man på användningen av teknik i jordbruket -må det sedan vara mjuk- eller hårdvara. Man kan optimera insatser som växtnäring och vattenanvändning i både mängd och tid med ökad effektivitet och produktivitet som följd. Även digitalisering har potential att bidra med stor klimatnytta förutsatt att bonden har kunskapen och verktygen att utnyttja all data och omsätta det i handling ute på åkern.

Fördelarna är förutom att man lär känna sin mark bättre, även förbättrad odlingsekonomi, ändamålsenlig kvalitet och minimerad miljöbelastning. Med hjälp av den platsbestämda datainsamlingen kan man optimera insatser i olika delar av fältet – t.ex. gällande växtnäring, gödselspridning, kalk, jordbearbetning, val av grödor och tidpunkter för åtgärder. En komplett kartering ger även ett gott utgångsläge (0-baseline) för att följa med markens utveckling i en regenerativ riktning.

Analyslaboratoriet rullar ut på åkern

Med hjälp av kompletta scannings- och analysresultat skapar man bättre förutsättningar för precisionsodling. I oktober 2020 besökte agronomen och jordbrukaren Jussi Knaapi och hans son Juha Åland och skannade över 100 ha jordbruksmark runt hela öriket.

Kännedom om åkerns jordhälsa är viktigt för optimal skörd, resiliens gällande varierande väderförhållanden och minimala näringsämnesläckage.

Jussi Knaapi odlar sin hemgård i Storkyro i Österbotten. Gården har växtodling och i växtföljden finns / har funnits bl.a. olika sädesslag, sockerbeta och sättpotatis. Jussi är en mångsidig och erfaren jordhälsoexpert med ett brinnande intresse för precisionsodling, teknik, miljö och regenerativt jordbruk. Hän är journalist, rådgivare, föreläsare och idag även jordkarterings- och analysföretagare tillsammans med sin son Juha.

Då Jussi Knaapi rullar ut sitt analyslaboratorium på åkern kan han mäta förhållanden på varje kvadratdecimeter.

Då Knaapi & Knaapi var på Åland samarbetade Hungry for Saltvik med Ålands Vatten, Ålands Fastighetsverk, Orkla Confectionery & Snacks Finland & Landskapsregeringen (Europeiska jordbruksfonden) för att sprida kunskap och information om klimatsmart odling och innovativa realtidsbaserade mät- och analysmetoder. Vi ordnade kurs om jordhälsa, pratade om hur man gör en komplett hälsocheck av din åker, samt ordnade demotillfällen där vi visade hur den traktorburna markskannern fungerar och vad olika analyskits kan berätta om mullhalten, packningen, pH-värdena, vattenförvaringen, rotdjupet, kolbindningen, mikrolivet, osv.

Get in touch with us

doorbell@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi